Me kokoomuslaiset haluamme muutosta Euraan. Rakennamme uutta ja elinvoimaista Euraa! Vuonna 2021 kuntavaaleissa saimme hoidettavaksemme 7 valtuutetun paikkaa.

aluevaaliehdokkaat 2022

Aluevaalit käydään 2022 tammikuussa. Ennakkoäänestys 12-18.1.2022 ja varsinainen äänestyspäivä 23.1.2022.

Kyse on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisestä Satakunnassa nyt ja tulevaisuudessa.

69 paikkainen valtuusto tulee käyttämään ylintä päätösvaltaa missä ja miten palvelut jatkossa meillä Satakunnassa tullaan järjestämään. Huolehditaanhan, että palvelut eivät karkaa liian kauas pienten kuntien ulottumattomiin.

https://www.facebook.com/EuranKokoomusRy

EURAN KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIOHJELMA 2021

EURAN ELINKEINOELÄMÄ – KIVIJALKA

NYKYISTEN YRITYSTEN SÄILYTTÄMINEN JA LISÄÄ YRITYKSIÄ EURAAN – MITEN?

No siten, että vapaat yritystontit, toimitilat ja yhteystiedot löytyvät nettisivuilta ja portaaleista helposti. Siten, että huolehdimme nykyisen, monipuolisen yrityspohjan viihtyvyydestä luomalla niihin luottamukselliset ja mutkattomat suhteet. Vaadimme lisää henkilöresursseja elinkeinoelämän käytettäväksi. Tämähän on yritystenkin koti – siksi myös aloittelevien ja laajentavien yritysten tulee esimerkiksi hyvien palvelupakettien muodossa kokea tulleensa hyvään uuteen kotiin. Eri kouluasteilla tulee lisätä yrittäjyyskasvatusta esimerkiksi lasten ja nuorten leikkikaupunki-leirien muodossa. 

PAIKALLISUUS KUNNIAAN – ”LÄHI” EI OLE PELKKÄ MUOTISANA

Kunnan vuosittaisista hankinnoista voisi huomattavan osan ostaa kotikunnan omilta yrityksiltä: tämä hyödyttäisi sekä yritystä että kuntaa ja viime kädessä kuntalaisia – lähiruokaa euralaisten lautasille siis. Kilpailutuksissa on otettava paikalliset yritykset paremmin huomioon – kunnassa pitää osata hyödyntää hankintapaikat oikein. Päivähoitopaikkojen ja koulujen läheisyys myös kylissä on perheille tärkeää. Pitää muistaa, että kylissä on paljon työllistäviä yrityksiä, joiden toimintaa on turvattava kaikin tavoin.

YRITYKSET JA KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKO – VAIKUTTAVAT TOINEN TOISIINSA

Kun virkamiehet ja kunnan luottamushenkilöt suhtautuvat päätöksiä tehdessään myönteisesti yrittäjiin, tulee sekin positiivisella tavalla takaisin. Kunnan tulee kaikessa mahdollisessa markkinoinnissa muistaa tuoda esiin kunnassa jo toimivien yritysten olemassaolo ja tuoda tietoisuuteen, että meille on yrittäjän hyvä tulla.

LASTEN JA NUORTEN YRITTÄJYYSKASVATUS – SIJOITUS TULEVAISUUTEEN

Jatketaan Euran kunnan yrittäjyyskasvatussuunnitelman kehittämistä ja ennen kaikkea toteuttamista. Konkreettinen esimerkki on Play City -leiri. 

MEIDÄN KUNTALAISET – TÄRKEINTÄ KAIKISTA

PALVELEVA JA TURVALLINEN KUNTALAISEN KUMPPANI = EURA

Meillä Eurassa monet palvelut ovat riittäviä ja hyvin toteutettuja. Aina on kuitenkin parantamisen varaa. Tieto tuo turvallisuutta: kunnan kotisivujen päivittäminen käyttäjäystävällisemmiksi olisi ajankohtaista. Avoin tiedottaminen kunnan merkittävistä suunnitelmista ja päätöksistä on nykypäivää. Virkamiesten tavoitettavuudessa on parantamisen varaa: kuntalaiset odottavat viesteihin ja puheluihin vastauksia. Pidetään sosiaali- ja terveyspalvelut vähintään nykyisellä tasolla ja ollaan hereillä jo ennen tulevaa sote-uudistusta. Konkreettisena esimerkkinä haluamme pitää mm. Satadiagin laboratoriopalvelut kotikunnassa. Kunnan tulee selvittää, voisiko kuntaan palkata keikkalaisiksi erikoislääkäreitä, jotka tekisivät toimenpiteitä kotikunnassa ilman erikoissairaanhoidon kotikunnalle tulevia kuntalaskuja.

ELÄMÄN ISOJA PONNAHDUSLAUTOJA: VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Onhan niin, että nuorissa on tulevaisuus. Siksi koko loppuelämään vaikuttavaan koulukiusaamiseen on puututtava välittömästi: riittävät henkilöresurssit ja kohtuulliset ryhmäkoot ovat avainasemassa. Kiusaamiselle nollatoleranssi Euran kouluissa!

Joskus tulee kuitenkin eteen hetki, jolloin apua tarvitaan enemmän. Meidän on kuntalaisina panostettava enemmän nuorten hyvinvointiin yhdessä sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Euran kunnan on tehtävä kaikkensa palkatakseen nuorten hyvinvointia ylläpitävään toimintaan ammattilaisia. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on myös ratkaisevassa asemassa lasten hyvinvoinnin kannalta. Tässä tehtävässä tärkeä lisä on vanhempainyhdistysten toiminta, jota on tuettava.

Euran koulujen tuntikehystä on pyrittävä kasvattamaan, jotta lapsille ja nuorille voidaan taata turvallinen ja oppimiseen kannustava ympäristö kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä. Oppilaanohjaus- ja kuraattoriresurssien on oltava kunnossa – ohjaus ennaltaehkäisee monia ongelmia. Ongelmatilanteiden varalle on oltava selkeä toimintamalli, jonka perusteella lapsiperheille annetaan nopeasti tukea.

MERKITYKSELLISTÄ TEKEMISTÄ VAPAA-AJALLA – KAIKKIEN OIKEUS

Liikuntapaikkojen säilyttäminen vähintään samassa kunnossa kuin ne ovat tällä hetkellä. Kolmannen sektorin avusta kunnalta kunnon korvaus. Ai miksi? No siksi, että ilman kolmannen sektorin aktiiveja olisivat harrastusmahdollisuudet Eurassa huomattavasti kapeammat. Kunnan on tuettava maksuttomia harrastusvuoroja ja niiden kunnossapitoa kunnan tiloissa.

Uimahalliin ja kirjastoon olisi satunnaisesti kiva poiketa myös viikonloppuisin samalla reissulla, kun kauempaakin lähdetään keskustaan kauppa-asioille. Erilaiset teemapäivät houkuttelevat kuntalaisia vaikkapa juuri liikuntaharrastusten pariin tai kirjastoon.

LAPSISTA JA NUORISTA PIDETÄÄN HUOLTA – KOSKA TULEVAISUUS

Kaikkihan sen tietävät: lapsiperheille on taattava apua ongelmatilanteissa nopeasti laatimalla selkeä ja yhteinen toimintamalli varhaiskasvatusyksiköiden sekä koulun käyttöön. Tehdään niin! Harrastusmahdollisuudet, päivähoito, perusopetus ja lukio antavat vakaan kivijalan elämän teille, joten huolehditaan niiden toimivuudesta. Vanhempien on kannettava vastuu lapsen saattamisesta aikuisuuteen ja itsenäisyyteen. Jos tulee mutkia matkaan, tarvitaan kasvatus- ja terveysalan ammattilaisten lisäksi Ankkuria – tai muuta vastaavaa toimintaa. On siis tehtävä selvitystyö poliisin, sosiaali- ja nuorisotoimen yhteisen Ankkuri-toiminnan käynnistämiseksi. 

KUNTA KUNTALAISTA VARTEN  –  MAANANTAISTA SUNNUNTAIHIN JA VAUVASTA VAARIIN

Kunnan palvelut mahdollistettava tasapuolisesti kaikille tarpeidensa mukaan. Ikääntyvän väestön huomioiminen on tärkeää kuntasuunnittelussa ja päätöksenteossa mm. arjessa, asumisessa, palveluissa ja ympäristössä. Kodinomaisen asumismuodon tukeminen palveluineen mahdollisimman pitkään on tärkeää. Haluamme jatkossa nähdä entistä useampia hymyileviä mummoja ja pappoja kaduilla, poluilla, harrastuksissa ja tapahtumissa.

TAISTELEMME IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN JA HYVINVOINNIN PUOLESTA 

Tilastokeskuksen mukaan Eurassa oli vuonna 2020 yli 64-vuotiaita 28,4% väkiluvusta eli iso osa kotikuntamme asukkaista. Seniori-ikäiset eivät ole kunnalle kuluerä vaan myös kuntaan reippaasti verotuloja tuova joukko.

Senioreista suuri osa elää aktiivista elämää: he ovat terveempiä paljon pidempään kuin 20 vuotta sitten. Seniorit on huomioitava kunnan päätöksenteossa niin, että hekin voivat nauttia viihtyisästä asuinympäristöstä, turvallisuudesta ja monipuolisista palveluista asuinkunnassaan. Heidän toiveidensa toteuttamiseen ei usein vaadita suuria rahasummia.

KUNNAN TYÖNTEKIJÄT – ARVOKKAITA MEILLE KAIKILLE

Työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin on panostettava, jolloin lisätään työssä viihtymistä ja parannetaan työn laatua. Ajantasainen koulutus ylläpitää työntekijöiden ammattitaitoa ja antaa motivaatiota, tietoa ja taitoa. Kunnan työntekijät ovat asiantuntijoita, joiden kuuleminen on erityisen arvokasta muutostilanteissa. 

MUUTAMA AVAINLUKU – HYVÄ JOKAISEN TIETÄÄ

Kunnan palkkalistoilla on palkansaajia noin 800 henkilöä. Kunnan vuosittainen kokonaisbudjetti on noin 78 M€. Henkilöstökulujen osuus tästä on noin 37 M€. Kunnan työntekijät ovat siis tärkein voimavara laadukkaiden palveluiden tuottajana kuntalaisille ja yrityskentälle. 

YMPÄRISTÖMME – PIDETÄÄN SIITÄ HUOLTA

JÄTEVEDENPUHDISTAMON MAINETTAAN PAREMPI ARKI EURALAISTEN TIETOISUUTEEN

Vuosien saatossa muodostunut negatiivinen kuva JVP Euran toiminnasta ja toimivuudesta on korjattava. Puhdistamolla on tehty viime vuosina paljon hyvää työtä prosessien ja talouden tehokkuuden parantamiseksi, ja tämä täytyy saada euralaisten tietoisuuteen.

Kuntalaisten mielikuviin voidaan vaikuttaa avoimuudella ja tiedottamisella: annetaan tietoa nuorille koulujen kautta sekä järjestetään avoimien ovien päiviä kuntalaisille ja koululaisryhmille. JVP:n vuosi- ja osavuosiraportit toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta ovat nähtävillä JVP:n sivuilla, joihin pitää saada linkki kunnan nettisivuille. 

JULKINEN LIIKENNE PAREMMAKSI – KATSE KOTIKUNNAN TEIHIN 

Henkilöliikenneyhteydet on viime vuosina taantuneet niin, että koulu- ja työmatkan teko julkisilla liikenneyhteyksillä on paikoitellen erittäin vaikeaa. Naapurikuntiin ja sieltä takaisin on päästävä järkevillä aikatauluilla. 

Kotikunnan tieverkostoa kohennetaan huolehtimalla risteysalueiden turvallisuudesta, valaistuksen lisäämisestä, teiden pintojen kunnosta sekä pientareiden raivaamisesta näkyvyyden parantamiseksi. Tarvitaan vahva maakunnallinen edunvalvonta teiden kunnossapidosta ja kehittämisestä sekä julkisen liikenteen toimivuudesta.  

TIETOLIIKENNEYHTEYDET KUNTOON – NIITÄ KÄYTTÄÄ JOKAINEN

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarve niin yksityis- kuin yrityspuolellakin on kasvanut voimakkaasti. Ilman valokuituyhteyttä ja/tai 5G-verkkoa on monen asian toimittaminen huomattavan hankalaa. Kunnan tulee myötävaikuttaa voimakkaasti erityisesti valokuituyhteyden kattavaan saatavuuteen. Siksi niiden tarvekartoituksessa ja rakentamisessa on tehtävä hyvää yhteistyötä operaattoreiden kanssa. Tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi tulisi selvittää erilaisia rahoitusmalleja ja yhteistyötahoja.

EURAN VESISTÖT – SATAKUNNAN HELMET

Euran vesistöjen kunto on pääsääntöisesti hyvällä tolalla. Tutkimusta ja kerättyä tietoa hyödyntäen pystymme pitämään niiden kunnon hyvänä tulevaisuudessakin. Pyhäjärvi-instituutin osaamista näiden ja myös muiden kunnan alueella sijaitsevien vesistöjen hyväksi tulee hyödyntää nykyistä laajemmin. Haluamme onnistua lisäämään vesistöjen virkistyskäyttöä ja vakituista asumista vesistöjen äärellä vaarantamatta vesistöjen tilaa ja hyvinvointia.

KYLÄT – EURAN SYKKIVÄT SYDÄMET

Kunnassa on investoitu voimakkaasti Kirkonkylän/Kauttuan alueelle. Eura on kuntana kuitenkin erittäin laajalle levinnyt monien kylien yhteisö. Etätyömahdollisuudet parantavat mahdollisuuksia työskennellä eri alueilla. Siksi nyt on oikea hetki tarjota monipuolisesti tontteja yritysten ja asukkaiden sijoittumiseksi kyliin.

Varhaiskasvatuksen ja koulupalveluiden merkitystä lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen ei voi korostaa liikaa – huolehditaan niiden toimivuudesta ympäri kuntaa. 

Kaikki kaikkien puolesta: kun kunta, kyläyhteisöt ja yritykset pitävät yhtä, saadaan ylläpidettyä monipuolisia ja aktiivisia vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä palveluita ympäri kuntaa. Hyvänä esimerkkinä näistä ovat pelastus- ja ensivastetoiminnot, jotka ovat asukkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeitä, eikä niitä pidä päästää kuihtumaan. Seniori-ikäisten palvelu- ja asumistarjonnan monipuolisuus sekä toimiva asiointiliikenne kyliltä keskustaan ja takaisin ovat asioita, jotka vahvistavat seniori-ikäisten kotona pärjäämistä.

KAAVOITUS YMPÄRI EURAA – TOTTA KAI Maantieteellisesti laajan Euran yritys- ja asuinrakennustonttitarjonta on saatava houkuttelevammaksi ympäri kuntaa. Pitkäjänteinen kaavoitus on oikea tapa, mutta tarpeiden ilmestyessä on pystyttävä myös ketteriin ratkaisuihin ja nopeisiin päätöksiin. Tarjolla olevien tonttien ja mahdollisuuksien tulee olla helposti löydettävissä kunnan nettisivuilla niin yksityisille kuin yrityksillekin. Informaation tulee olla tarkkaa, ajantasaista, ja houkuttelevaa.

TURVALLINEN EURA – PYSYTÄÄN SIINÄ 

Turvallisuus on toimivia peruspalveluita ja yhdenvertaisuutta. Ykköstavoitteemme: kuntalaisella on turvallisuuden tunne sekä kotona että liikkuessaan kylällä – hän voi luottaa asuinkuntaansa.

ENSIHOIDON JA PELASTUSTOIMEN NYKYINEN PALVELUTASO TURVATTAVA

Ensihoidon sekä pelastustoimen palvelutaso turvataan maakuntauudistuksen yhteydessä. Muistetaan sopimuspalokuntien merkittävä rooli päätöksenteossa. Eurassa sopimuspalokunnat huolehtivat käytännössä kaikista pelastustoimen tehtävistä – sopimuspalokunnista on pidettävä kiinni. Niiltä ei saa leikata ennen sote-uudistusta eikä sen yhteydessä, ettei kuntalaisten avunsaanti heikkene. 

LISÄÄ POLIISIN NÄKYVÄÄ LÄSNÄOLOA ALUEELLAMME  Nyt on aika selvästi lisätä poliisin näkyvää toimintaa Euran kunnan alueella. Selvitetään mahdollisuudet lähipoliisitoiminnan käynnistämiseksi.

Kolahtiko? Liity joukkoomme, joukossa on voimaa!

Yhteystiedot

Teemu Jumpponen

PUHEENJOHTAJA, Euran kokoomuksen ja kunnallisjärjestön pj

[email protected]
0401740085

Esko Suomala

rahastonhoitaja

[email protected]
+358 02 8645505